یکشنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۷        
     

ديدگاهها و تحليل ها
ارزيابي گزارش «بحران در مدل کنونی کسب و کار شرکتهای نفتی بینالمللی»: فرصتهایی برای شرکتهای ملی نفت کشورهای نفت خیز ارزيابي گزارش «بحران در مدل کنونی کسب و کار شرکتهای نفتی بینالمللی»: فرصتهایی برای شرکتهای ملی نفت کشورهای نفت خیز
مولف(ان): محمد صادق جوكار

«چشمانداز فعاليت تجاري شركتهاي بزرگ بينالمللي نفتي – نظير بيپي، شورون، اكسونموبيل و توتال- در ابهام قرار دارد. آنچه مدل كسبوكاري كه اين شركتها را در قرن بيستم سرپا نگه ميداشت، ديگر براي اين هدف كارآمد نبوده و اين شركتها با انتخاب گزینه های مدیریت کاهش تدریجی فعالیت از طریق کوچک کردن خود و یا با خطر فروپاشی سریع با تلاش در تداوم شیوه کسب و کار فعلی روبرو بشوند.» اين گزاره مهمترين نكته پژوهشي گزارش از موسسه چاتمهاووس به قلم پل استيونس در مورد مدل فعاليتهاي شركتهاي بينالمللي نفتي است كه در اين گزارش مورد ارزيابي قرار ميگيرد. ظاهراً اینگونه بیان می شود که مهمترین مشکلات شرکتهای بزرگ نفتی بر 2 موضوع الف) کاهش قیمت نفت و ب) تعهد روزافزون جهانی در برخورد با موضوع تغییرات اقلیم متمرکز می باشد. اما اگر عمیق تر بیندیشیم، عامل اصلی معضلات شرکتهای بینالمللی نفت مرتبط با 2 موضوع فوق نیست که بر روی آن کنترلی ندارند. فقط مشکلات اصلی آنها به دلیل کاهش قیمت و برجسته شدن موضوعات تغییر اقلیم، به نسبت گذشته عمیق تر و گسترده تر شده اند. در حقیقت، حتی پیش از تقویت تعهد دولتها به موضوعات کنترل کربن و تغییرات اقلیم و کاهش شدید قیمت نیز این شرکتها دارای بحران عمیقی بودند. مشکل اصلی شرکتهای بزرگ بینالمللی در«ناکارآمدی مدل کسب و کار گذشته آنها» میباشد. مدل کسب و کار گذشته آنها در حقیقت از بین رفته و نمیتواند در شرایط کنونی بازار بینالمللی انرژی همانند گذشته کارآمد باشد. نشست كارشناسي جمعي مؤسسه مطالعات بينالمللي انرژي در ابتدا تلاش كرده است تا پایههای سهگانه بنیادین مدل گذشته کسب و کار شرکت های بزرگ بینالمللی مندرج در گزارش را بیان کرده و سپس با نشان دادن بحران در هر یک از این پایهها، مشکلات اصلی شرکته های بزرگ بینالمللی نشان داده شود.

برگزیت و بازار انرژی: تحلیل اثرگذاری بر منافع انرژی ج.ا.ایران برگزیت و بازار انرژی: تحلیل اثرگذاری 
بر منافع انرژی ج.ا.ایران
مولف(ان): محمد صادق جوكار

بریتانیا در رفراندم 23 ژوئیه با 52درصد آراء موافق، از اتحادیه اروپا به عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهانی خارج شد. این رأی اولین گام از فرآیند زمانبر و چند مرحله ای خروج بریتانیا از نهادهای اروپایی است. در خلال ماهها و احتمالاً سالهای آینده، رهبران بریتانیا و اروپا با یکدیگر درگیر مذاکرات شرایط خروج و لغو عضویت بریتانیا و مهمتر از آن شیوه آینده روابط بین بریتانیا و اتحادیه اروپا خواهند بود. درحالیکه شرایط دقیق خروج و نحوه روابط آینده بریتانیا و اتحادیه اروپا در حال گفتگو می‌باشد، انتظار میرود که بریتانیا تلاش کند شرایطی را فراهم کند که دسترسي این کشور به بازار واحد اروپایی ادامه پيدا كند اما احتمالا اتحادیه اروپا از پذیرش چنین درخواستی امتناع نمايد. زیرا تصمیم دارد که با سخت کردن دسترسی بریتانیا به نهادهای اروپایی از خروج دیگر کشورهای اتحادیه جلوگیری نماید. این اولینباری است که یکی از اعضای این بلوک ۲۸ کشوری جدا می شود و فرآیند جدايي آن احتمالاً مملو از عدمقطعیتها، بندهای قانونی و موارد مربوط به برنامه زمانی خروج خواهد بود. این عدم قطعیتها، احتمالاً برای یک دوره چند ماهه خروج – اگرنه چند سال- ادامه پیدا خواهد کرد. از این گذشته، این امر زمانی پیچیده تر خواهد شد که بدانیم، هرچند نخست وزیر سابق بریتانیا – کامرون- خاطرنشان کرده است که خواهان گسستن پیوندها عمیق رسمی بریتانیا و اتحادیه اروپا نیست، ولي جانشین وی – خانم تزرامي- که فرآیند خروج را پی خواهد گرفت، چندان مشخص نیست اما بیتردید، در دوره موقت مذاکرات فرآیند خروج، موقعیت روابط بریتانیا و اتحادیه اروپا و همه مقررات آن بی تغییر خواهد ماند. در کوتاه مدت، عدم قطعیتها، مشخصات اثرات مستقیم و غیرمستقیم بریگزیت را بر بازار انرژی مشخص خواهد کرد اما میتوان خطوط کلی برخی از اثرات خروج بریتانیا بر بازار انرژی را ترسیم نمود.

تحليل شاخص PRIX : پيشبيني اثرگزاري ريسك سياسي بر صادرات نفت كشورهاي صادركننده نفت در سه ماهه سوم 2016 تحليل شاخص  PRIX : پيشبيني اثرگزاري ريسك سياسي بر صادرات نفت كشورهاي صادركننده نفت در سه ماهه سوم 2016
مولف(ان): محمد صادق جوكار

هدف از ايجاد و ارزيابي شاخص PRIX، پيشبيني تحولات سياسي در 20 كشور عمده صادركننده نفت از حيث اثرگذاري بر صادرات نفت اين كشورها در سه ماه آينده است. بيترديد، صادرات اين كشورها، نقش مهمي بر قيمت نفت داشته و هرساله اين شاخص در ابتداي هر فصل بر اساس نظرات صاحبنظران مسائل كشوري صادركنندگان نفت به صورت منظم، تدوين و روزآمد مي شود.
دامنه ارزيابي شاخص PRIX از صفر تا صد بوده كه هرچه شاخص يك كشور به سمت صفر متمايل باشد به معني اثرگذاري تحولات سياسي بر «كاهش صادرات نفت» آن كشور بوده و بر عكس هرچه عدد شاخص PRIX كشوري به سمت 100 متمايل باشد، به منزله اثرگذاري تحولات سياسي بر «افزايش صادرات نفت» آن كشور مي باشد. در ارزيابي شاخص PRIX سه ماهه سوم سال 2016 از نظرات 265 كارشناس تحولات كشوري صادركنندگان نفت بهرهگرفته شده است.

ژئوپليتيك انرژي تحولات سياسي تركيه: نتايج راهبردي براي منافع انرژي ج.ا.ايران ژئوپليتيك انرژي تحولات سياسي تركيه: نتايج راهبردي
براي منافع انرژي ج.ا.ايران
مولف(ان): محمد صادق جوكار

تركيه در روزها و هفتههاي گذشته تا اواخر ماه ژوئيه 2016، درگير تحولات سياسي متنوعي بوده است كه به نوبه خود بر بر حوزههاي مختلف ژئوپليتيك انرژي منطقهاي و جهاني تاثيرات عميقي ميگذارند. مهمترين رخدادهاي سياسي در تركيه در هفتههاي اخير عبارتند از:

الف) تنشزدايي تركيه با روسيه
ب) تنشزدايي تركيه با رژيماشغالگر قدس
پ) اثرات بيثباتي سياسي داخلی (از جمله كودتاي نافرجام) بر سياستهاي انرژي تركيه و مسیرهای انتقال انرژی
در اين گزارش تلاش خواهيم كرد كه اين سه موضوع را از حيث اثراتي كه بر بازار انرژي بويژه منافع انرژي ج.ا.ايران دارد را مورد كاوش و بررسي قرار دهيم.

نقد و بررسی سند جدیدالانتشار استراتژی اتحادیه انرژی اروپایی نقد و بررسی سند جدیدالانتشار استراتژی اتحادیه انرژی اروپایی
مولف(ان): محمد صادق جوكار

سند جدید کمیسیون اروپا در زمینه تاسیس اتحادیه انرژی اروپایی برای توسعه همگرایی انرژی در اروپا با هدف گذار به سوی ایجاد سیستم انرژی پایدارتر، رقابتی تر، ایمن تر و همگراتر اروپایی در 30 ژانویه 2015 منتشر شد. مفاد این سند در صورت تصویب رد جلسه آتی شورای اروپا، برای همه کشورهای عضو لازم الاجرا خواهد بود.

پيش‌بيني ميان‌مدت و بلندمدت توليد نفت‌خام عربستان‌سعودي پيش‌بيني ميان‌مدت و بلندمدت توليد نفت‌خام عربستان‌سعودي
مولف(ان): حسین یادگاری

موسسات مختلف برآوردهای گوناگونی را از چشم انداز تولید عربستان سعودی دارند. با این حال به دلیل وجود ذخایر عظیم نفتی این کشور تمام موسسات پیش بینی می کنند در عربستان در سالهای آتی بزرگترین و کلیدی ترین بازیگر بازار نفت خواهد بود.

چشم‌انداز صادرات نفت کردستان عراق در سال 2015 چشم‌انداز صادرات نفت کردستان عراق در سال 2015
مولف(ان): محسن داوری

اقلیم کردستان در سال 2014 بصورت میانگین روزانه 400 هزار بشکه نفت خام صادر نمود. البته میزان تولید در آخرین روزهای سال 2014 از مرز 500 هزار بشکه در روز فراتر رفت. دولت کردستان که روزانه 300 هزار بشکه از نفت تولیدی خود را از طریق دولت فدرال بغداد صادر می نماید توانسته است خزانه خود را از دلارهای نفتی انباشته کند.

<< قبلي صفحه ۱ از ۴ بعدي >>

Copyright © 2011  - All rights reserved.
خانه | بازگشت |
 


Powered By A.S. Nemati